Privacy beleid

Als u contact met ons legt of een verzekering afsluit, registreren wij uw gegevens. Dit doen wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uiteraard behandelen we uw gegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Petplan is een handelsnaam van Veterfina B.V., gevestigd te De Rijp (KvK 17189169). In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens.

We informeren u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn. (5) op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en (6) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u een huisdierenverzekering afsluit bij Petplan laat u bepaalde gegevens bij ons achter. U geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na acceptatie bewaren wij door u opgegeven persoonsgegevens. Om een verzekering bij Petplan af te sluiten, vragen wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • voor het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en), relatiebeheer en fraudepreventie
 • voor statistische analyses
 • behandelen van support-vragen met betrekking tot uw verzekering;
 • verbeteren van onze service;
 • verzenden van een nieuwsbrief;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten/producten

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren (bijv. een logistiek dienstverlener die ons welkomstcadeau naar nieuwe klanten verstuurd). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.
In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u deze site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en de gebruiker te herkennen als de website opnieuw wordt bezocht. Het gebruik van cookies is veilig. Websites worden makkelijker in gebruik door cookies. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kan uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een ‘session-id’ cookie om uw sessie te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die u gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
 • Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt voor analyse doeleinden om de website te verbeteren. Bij gebruik van de Petplan website worden cookies geplaatst van bijvoorbeeld Google Analytics en Hotjar om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, om vervolgens de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De door ons gebruikte cookies houden bij welke pagina’s op onze website worden bezocht en naar welke pagina’s er wordt doorgeklikt. Wij houden dus geen gegevens bij over uw surfgedrag elders op het Internet en verkopen ook geen informatie door aan derden.
 • Social Media cookies
  Deze cookies zijn nodig om zogenaamde like buttons te laten functioneren op onze website.
 • Performance cookies
  Hiermee kan worden gemeten of bijvoorbeeld een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

3. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen. Wanneer u de verzekering opzegt, zullen uw gegevens bewaard blijven, tenzij u actief verzoekt om vergeten te worden (zie punt gegevenswissing).

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

4. Uw rechten

U hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing en het intrekken van uw toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken.

Rectificatie

Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht kunt u uitoefenen door de juiste persoonsgegevens via ons contactformulier of via info@petplan.nl door te geven.

Gegevenswissing

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • indien u uw toestemming intrekt (voor zover uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming);
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming

Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een verzoek indienen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Je kunt uw verzoek per brief of per mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder punt 7 (contactinformatie).

Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we u dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

6. Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie

Postadres:
Postbus 20746
1001 NS Amsterdam
E-mailadres: info@petplan.nl
Telefoonnummer: 020 – 72 20 230

Mededelingsplicht

Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u die alsnog aan ons mede te delen. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931 Burgerlijk Wetboek

Disclaimer

© 2006 – 2018 Veterfina B.V. (Petplan Nederland)
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Veterfina B.V. (Petplan Nederland) worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.
Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden, noch met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.
Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Veterfina is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie en/of adviezen.